ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ งานสาธารณะสุข สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(เฉพาะพื้นที่ตำบลโป่งแยง)
1.แจ้งให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนำสัตว์เลี้ยง(สุนัข,แมว) มาตามวัน เวลาและสถานที่ๆกำหนดเพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กรณีไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้สามารถมาขอรับวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ได้
๒. ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย
ผู้ประสานงาน นายยศธณัญ หล้าหนัก(หมอเจ๋ ง)
โทร 095 9276267 เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 053-106553 ต่อ 17