สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
2,566
เดือนที่แล้ว
2,714
ปีนี้
13,097
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
85,246
ไอพี ของคุณ
3.235.172.213


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้มีนโยบายปรับแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ จากเดิมที่มีผู้มีสิทธิบางส่วนแจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ให้เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ และลดการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาล

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากรับเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และในเดือนเมษายน 2563 นี้จะเป็นเดือนแรกที่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทั้งหมด 1,167 คน ของตำบลโป่งแยงจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง ส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะยังคงเป็นผู้โอนให้แก่ผู้มีสิทธิตามเดิม

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสามารถเช็คยอดเงินเบี้ยยังชีพที่โอนเข้าบัญชีได้ในทุกวันที่ 10 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด จะเลื่อนขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนถึงวันหยุด) ผ่านการปรับสมุดบัญชีธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-106553 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

09 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID) จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนาหรือโรคโควิด -19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติอต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ให้สถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ตระหนักถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID)) จึงขอยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารรายละเอียดตามแนบ ความคืบหน้าโปรดติดตามต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติม ใน inbox เพ

24 มีนาคม 2563

ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร ถึงแก้กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ร่วมรำลึก และ เชิดชูความดี ผู้สร้างสรรค์ผลงาน วรรณกรรมมากมาย ณ รังพญาอินทรี บ้านสวนทูนอิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/pongyeang1/photos/a.635446427249447/635446463916110/?type=3&theater

11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 ก.พ.2563 โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

29 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง ประชาชนตำบลโป่งแยง ขอเชิญร่วมงาน พิธีสักการะบูชาและบวงสรวง รอยพระพุทธหัตถ์ ผาต๊ะ ณ ถ้ำผาต๊ะ บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสานประเพณี สงฆ์น้ำ พระเจดีย์น้อย ณ ถ้ำผาต๊ะ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ถ้ำผาต๊ะตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลได้ที่ 081-0223351 พ่อหลวงสาย(ผู้ใหญ่บ้านโป่งแยงนอก) 053-106553 ต่อ 20 ส่วนการศึกษา For English 081-366674

18 กุมภาพันธ์ 2563

24 มกราคม 2563

24 มกราคม 2563

06 พฤศจิกายน 2562

22 ตุลาคม 2562

ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.

ทาง Facebook : โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.

https://www.facebook.com/ita.nacc/

และ YouTube Channel : ITA NACC

https://www.youtube.com/channel/UCBbWBMKi_JhPlr9_njqXWHw

 

17 ตุลาคม 2562

13 ตุลาคม 2562

รัฐบาลขอเชิญภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป

13 ตุลาคม 2562

เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ทกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ

13 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็บกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 18.30 น. 

13 ตุลาคม 2562

การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่งสาธารณะ พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(ร.9)

13 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)