สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
694
เดือนที่แล้ว
2,546
ปีนี้
28,470
ปีที่แล้ว
13,108
ทั้งหมด
70,257
ไอพี ของคุณ
3.214.184.124


06 พฤศจิกายน 2562

22 ตุลาคม 2562

ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.

ทาง Facebook : โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.

https://www.facebook.com/ita.nacc/

และ YouTube Channel : ITA NACC

https://www.youtube.com/channel/UCBbWBMKi_JhPlr9_njqXWHw

 

17 ตุลาคม 2562

13 ตุลาคม 2562

รัฐบาลขอเชิญภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป

13 ตุลาคม 2562

เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ทกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ

13 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็บกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 18.30 น. 

13 ตุลาคม 2562

การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่งสาธารณะ พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(ร.9)

13 ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่บ้าน นายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านผานกกก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน ปีใหม่ม้งประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งในครั้งนี้จัดงานครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่หมู่บ้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายการข่าว WE TV NEWS ข่าวภาคค่ำ ออกอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

12 ตุลาคม 2562

#ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 และ เดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -เดือน พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
4. กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน/ขึ้นทะเบียน ให้แนบใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
#เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นไป ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ไม่มีการทุจริต ไม่เกิดการสวมสิทธิในการรับสิทธิประโยชน์ในการรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจึงขอความร่วมมือจากท่านมารับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลโป่งแยง ในวันและเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใน In box page และไลน์ สำนักงานปลัดฯ
โทร 0-5310-6553 ต่อ 11
โทรสาร 0-5310-6553 ต่อ 18
การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
เพื่อรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คุณสมบัติ
- คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
- คนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์รับเบี้ยผ่านธนาคาร
4. กรณีมอบอำนาจ ( หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมเอกสารตาม ข้อ 1 – ข้อ 3 แล้วแต่กรณี )
กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
และตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันทำการ

11 ตุลาคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันออกพรรษา ตั้งแต่เวลา 24.00 น. คืนวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

11 ตุลาคม 2562

นายกวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน วันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ ๑๒ ในรายการ WETV NEWS ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 WETV NEWS
โดยมี Concept “เกษตรโป่งแยง รักษ์โลก ลดโลกร้อน”

10 ตุลาคม 2562

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 10.00-12.00น.

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 จะดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นภายในทางลอดดอนแก้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2จึงขอดำเนินการปิดการจราจรขณะปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

>>>โดยจะทำการปิดการจราจรทิศทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าอำเภอแม่ริม(ขาออกเมือง)<<<

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#หมวดทางหลวงแม่ริม
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่
#กรมทางหลวง

08 ตุลาคม 2562

ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เชื้อโรคมักฝังตัวอยู่ตามที่ต่าง ๆ การสัมผัสสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะบางอย่างเราจำเป็นต้องจับ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วยังมีจุดสกปรกเล็ก ๆ ที่เรามองข้ามจนเกิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค วิธีที่ดีควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดอยู่เสมอ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะ

#MWA #การประปานครหลวง #Changeforbetter

03 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน/และประชาชน ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ชม ริ้วขบวนแห่ "เกษตรโป่งแยง รักษ์โลก ลดโลกร้อน" การประกวดพืชผลทางการเกษตร อาทิ พริกหวาน
มะเขือเทศ ซาโยเต้ ฟักทอง มะแขวน สตอเบอรี่ดอกกุหลาบ ตอกเบญจมาศ ประกวด แม่บ้านเกษตรโป้งแยง การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ ประกวดอาหารพื้นเมือง อาหารชนเผ่ามังและขันโตกน้ำพริกสู่การประกวดไก่ชน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จับจ่ายสินค้ากาดหมั้วครัวฮอมในบรยากาศแบบล้านนานิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่/และมหรสพในงานอีกมากมาย อย่าลืมและอย่างพลาดพบกัน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแยง สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด 053106553 ต่อ 11ชมฟรีตลอดงาน

https://www.facebook.com/events/2439738396121435/

01 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)