สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


อบต.โป่งแยง ห่วงใยคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

อ่านข่าวคลิก >> https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1416886/

30 กรกฎาคม 2563

อบต.โป่งแยง จัดอบรม “การตลาดออนไลน์ และบรรจุภัณฑ์แนวใหม่” ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

อ่านข่าว คลิก >> https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1410207/

23 กรกฎาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการทำงานการให้บริการประชาชน ของพนักงานเจ้าหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
#แบบประเมินความพึงพอใจในการทำงานการให้บริการประชาชน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปี 2563 เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาท้องถิ่นตำบลโป่งแยง ให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไป กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
#คลิกลิงค์
https://forms.gle/hoPHrSFcX8K7EnWq8
21 กรกฎาคม 2563

ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2563 นี้ ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ลด 90% จ่าย 10% ของยอดภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

(กรณีเมื่อลดยอด แล้วยอดมากกว่ายอดภาษีเดิมที่เคยชำระปี 2562 ให้ได้รับการบรรเทาภาษีปีแรก 25% ของยอดส่วนต่าง
การเกษตร บุคคลธรรมดา บรรเทาภาษี 3 ปี(ไม่ต้องชำระภาษี)   ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562  ประจำปี 2563 นี้ ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี

11 มิถุนายน 2563

เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ต้องทำอย่างไร,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
11 มิถุนายน 2563

การเสียภาษีรูปแบบใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
09 มิถุนายน 2563

ลุยแจกเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคาร 100% ป้องกันไวรัสโควิด - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้มีนโยบายปรับแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ จากเดิมที่มีผู้มีสิทธิบางส่วนแจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ให้เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ และลดการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาล

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากรับเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และในเดือนเมษายน 2563 นี้จะเป็นเดือนแรกที่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทั้งหมด 1,167 คน ของตำบลโป่งแยงจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง ส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะยังคงเป็นผู้โอนให้แก่ผู้มีสิทธิตามเดิม

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสามารถเช็คยอดเงินเบี้ยยังชีพที่โอนเข้าบัญชีได้ในทุกวันที่ 10 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด จะเลื่อนขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนถึงวันหยุด) ผ่านการปรับสมุดบัญชีธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-106553 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

09 เมษายน 2563

ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID) จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนาหรือโรคโควิด -19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติอต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ให้สถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ตระหนักถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID)) จึงขอยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารรายละเอียดตามแนบ ความคืบหน้าโปรดติดตามต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติม ใน inbox เพ

24 มีนาคม 2563

ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร ถึงแก้กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ร่วมรำลึก และ เชิดชูความดี ผู้สร้างสรรค์ผลงาน วรรณกรรมมากมาย ณ รังพญาอินทรี บ้านสวนทูนอิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/pongyeang1/photos/a.635446427249447/635446463916110/?type=3&theater

11 มีนาคม 2563

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 ก.พ.2563 โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

29 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญร่วมงาน พิธีสักการะบูชาและบวงสรวง รอยพระพุทธหัตถ์ ผาต๊ะ ณ ถ้ำผาต๊ะ บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง ประชาชนตำบลโป่งแยง ขอเชิญร่วมงาน พิธีสักการะบูชาและบวงสรวง รอยพระพุทธหัตถ์ ผาต๊ะ ณ ถ้ำผาต๊ะ บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสานประเพณี สงฆ์น้ำ พระเจดีย์น้อย ณ ถ้ำผาต๊ะ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ถ้ำผาต๊ะตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลได้ที่ 081-0223351 พ่อหลวงสาย(ผู้ใหญ่บ้านโป่งแยงนอก) 053-106553 ต่อ 20 ส่วนการศึกษา For English 081-366674

18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครงาน ทำโครงการแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 มกราคม 2563

เตือน! ผู้ใช้ LINE ระวังถูกหลอก,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
06 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญรับชมรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ทางช่อง NBT #ย้อนหลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

22 ตุลาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)