สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5
ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
2หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ24 มิ.ย. 2562
3ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 1)24 มิ.ย. 2562
4ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 2)24 มิ.ย. 2562
5คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
6คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255924 มิ.ย. 2562
8ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
9บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง-สำหรับใช้เลื่อนระดับ อบต.24 มิ.ย. 2562
10ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด24 มิ.ย. 2562
11ใบลาพักผ่อน24 มิ.ย. 2562
12พรบ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 254224 มิ.ย. 2562
13พรบ. เครื่องแบบท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
14เลขที่ตำแหน่ง ระบบแท่ง24 มิ.ย. 2562
15วันลาพนักงานท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
16วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง24 มิ.ย. 2562
17หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ24 มิ.ย. 2562

1