ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256627 เม.ย. 2565
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล พ.ศ. 255 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.255527 เม.ย. 2565
3การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
4กาหนดจานวนวันลาและการมาทางานสายของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 25654 ต.ค. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2564
6แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256630 ต.ค. 2563

1