สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
2,714
ปีนี้
12,903
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
85,052
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83


ประเพณีเข้าพรรษา

#ประเพณีเข้าพรรษา
สภาวัฒนธรรมตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเข้าพรรษเป็นประเพณีกำแก่รองชาติไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
มาจนถึงปัจจุบันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคำและคงให้เห็นถึงความลำคัญรองวันสำคัญทางศาสนา
ตำบลโป่งแยงถือประเพณีข้าพรรษาเป็นประเพณีตามวิถีพุทธที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญ โดน
รายละเอียดปลีกย่อยรองกิจกรรมตามประเพณีแตกต่างกันตามบริบทรองชุมรน อาทิเชนร่วมกันหล่อเทียน
พรรษาตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามพร้อมใจกันนำเทียนไปถวายวัดพื่อเป็นพุทธบูรารับฟังธรมรัดเกลาจิตใจ
ยังผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่งสงบสุขจะเห็นได้ว่ประเพณีรรษาเป็นประเพณีที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ให้คง
อยู่แต่ปัจจุบันกิจกรรมเหลำนี้เริ่มเลื่อนหายไปตามยุคสมัยวัฒนรรมตำบลโป่งแยง จึงจัดให้มิโครงการ
ส่งเสริมประพณีเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสถานที่รักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณี
วัตถุประสงค์
21 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาลนา
22 พื่อส่งเลริมให้เยาวนและประชาชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคม
23 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชารนตำบลโป้งแยง
24 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาร่วมกัน ณ วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโปงแยง จำนวน 8 แห่ง


 
23 กรกฎาคม 2562