สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
582
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
28,871
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
130,394
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ บ้านพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2564
7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เดินทางไปมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ “บ้านพอเพียง” ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักการสำคัญของโครงการคือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชนบทโดยชุมชนท้องถิ่น ที่นำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการนั้นเป็นการพัฒนาด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมโดยความมุ่งมั่นร่วมกัน อันทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นายแก้ว มอญอัฐ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงได้คัดเลือกบ้านของผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 10 หลัง และตั้งเป้าว่าจะขยายความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่นายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แนวทางต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะได้นำเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนางคำ จำปาศรี อายุ 75 ปี ผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำที่ได้รับความช่วยเหลือให้สัมภาษณ์ว่าตนรู้สึกตื้นตันใจและขอขอบคุณสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงที่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้ เนื่องจากที่ผ่านมาตนอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาโดยตลอด หลังจากได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ทำให้ตนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 
07 มิถุนายน 2564