สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
2,868
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
13,399
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
85,548
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225


อบต.นาปู่ป้อม ได้ออกดำเนินการตรวจสอบถนนในที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

อบต.นาปู่ป้อม และได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจำนวน 3 สายทาง
สายที่ 1 ถนนภายในหมู่บ้านไม้ซางหนาม(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 7
สายที่ 2 ถนนภายในหมู่บ้านโท้งสาแล หมู่ที่ 7
สายที่ 3 ถนนทางเชื่อมระหว่างบ้านโท้งกองเต้า หมู่ที่ 10. - บ้านโท้งหลวง หมู่ที่ 9

05 กุมภาพันธ์ 2563

24 พฤศจิกายน 2562

สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน" ให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน คุณครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านแม่สาน้อย บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #กราบขอบพระคุณ องค์กร Friends International Thailand ที่จัดทำโครงการดีๆ Chidsafe Thailang ในพืนที่โป่งแยง เราในครั้งนี้ด้วยครับ

06 พฤศจิกายน 2562

16 สิงหาคม 2562

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมพลบริเวณลานจอตรถศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามพระราชดำริฯ ตำบลแม่สา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

23 กรกฎาคม 2562

#ประเพณีเข้าพรรษา
สภาวัฒนธรรมตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเข้าพรรษเป็นประเพณีกำแก่รองชาติไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
มาจนถึงปัจจุบันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคำและคงให้เห็นถึงความลำคัญรองวันสำคัญทางศาสนา
ตำบลโป่งแยงถือประเพณีข้าพรรษาเป็นประเพณีตามวิถีพุทธที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญ โดน
รายละเอียดปลีกย่อยรองกิจกรรมตามประเพณีแตกต่างกันตามบริบทรองชุมรน อาทิเชนร่วมกันหล่อเทียน
พรรษาตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามพร้อมใจกันนำเทียนไปถวายวัดพื่อเป็นพุทธบูรารับฟังธรมรัดเกลาจิตใจ
ยังผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่งสงบสุขจะเห็นได้ว่ประเพณีรรษาเป็นประเพณีที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ให้คง
อยู่แต่ปัจจุบันกิจกรรมเหลำนี้เริ่มเลื่อนหายไปตามยุคสมัยวัฒนรรมตำบลโป่งแยง จึงจัดให้มิโครงการ
ส่งเสริมประพณีเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสถานที่รักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณี
วัตถุประสงค์
21 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาลนา
22 พื่อส่งเลริมให้เยาวนและประชาชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคม
23 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชารนตำบลโป้งแยง
24 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาร่วมกัน ณ วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโปงแยง จำนวน 8 แห่ง

23 กรกฎาคม 2562

#โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จะดำเนินการประชุมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลโป่งแยง ระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลโป่งแยงให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

11 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง งานสาธารณะสุข สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแยง ได้จัดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(เฉพาะพื้นที่ตำบลโป่งแยง) โดยได้ แจ้งให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนำสัตว์เลี้ยง(สุนัข,แมว) มาตามวัน เวลาและสถานที่ๆกำหนด เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้สามารถมาขอ รับวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ได ้ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยเพื่อใช้สิทธิ ของตน โดยมีนายยศธณัญ หล้าหนัก(หมอเจ๋ง) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ได้เริ่มออกฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้ครอบคลุมพื้น ที่ดูแล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 , สืบสานประเพณี น่อ เป๊ โจ่ว ม้ง , NYOB ZOO XYOO TSHIAB ณ บ้านแม่สาใหม่ แม่สาน้อย แม่สาใหม่ (ใกล้ม่อนแจ่ม) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

10 มกราคม 2562

บันทึกข้อตกลง (MOU)
การขับเคลื่อน โครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งแยง กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลโป่งแยง สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง เพื่อร่วมมือกันโดยการขับเคลื่อนการจัดงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
( Pong yaeng Agriculture and attraction festival) โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ชมรมกำนันผู้ใหญ่ บ้านตำบลโป่งแยง กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลโป่งแยง สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง จะส่งเสริมและกระชับ ความสัมพันธ์อันดีให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ในการดำเนินงานโครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ดังต่อไปนี้
   1.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษาและความช่วยเหลือ ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
   1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
ข้อ 2 ข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในขั้นดำเนินการ โดยร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้อีกครั้ง
ข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว หากจะตกลงร่วมมือกันอีกต่อไปให้ทำข้อตกลงใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
11 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะทำงาน“ ตามรอยโป่งแยงเทรล ปีที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ บริษัท กู๊ดดีบอกซ์ จำกัด ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยว “ตามรอยโป่งแยงเทรล ปีที่ 4” ขึ้น ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน ของตำบลโป่งแยง และองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีความเข้าใจ ได้สัมผัส เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
https://www.facebook.com/PYT.run/videos/2028227234126296/

10 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงร่วมกับจิตอาสาตำบลโป่งแยง ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โดยการเก็บขยะตั้งแต่สามแยกไฟกิ่ง ม.1 ถึง สวนพฤกษศาสตร์
26 กรกฎาคม 2561

อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จัดฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงโดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสภา อบต. และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณ คณะวิทยากร ผู้เข้าฝึกอบรม ร.ร.บ้านโป่งแยงใน ร.รเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ร.ร.บ้านกองแหะ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โป่งแยงซิปไลน์ บริษัท ทรีท๊อปไฟส์ รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน เทศบาลตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ กังสดาลรีสอร์ท สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โป่งแยงและอาสาสมัครทุกท่านที่เข้าร่วมทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
20 กรกฎาคม 2561

เพื่อการมีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดำเนินการประชุมภายใต้โครงการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลโป่งแยง ระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลโป่งแยงให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 กรกฎาคม 2561

เพิ่มความเขียววันนี้ ให้ลูกหลานในวันข้างหน้า
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
ณ ป่าต้นน้ำปงไคร้ บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแยง
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงร่วมกับบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
06 กรกฎาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)