ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
1
ครัวสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนาม ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดตั้งครัวสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด ซึ่งเปิดเป็นศูนย์กลางการรับบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid19 ในโรงพยาบาลสนามตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-27 กรกฎาคม 2564

21 มิถุนายน 2565

กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นำโดย นายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด" (CHIANGMAI CLEAN CITY) ภายใต้ยุทธการ "เจียงใหม่เมืองงาม" โดยจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

26 พฤษภาคม 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2565 ประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม หมู่บ้านละ 50 คน

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565

ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านผานกกก ณ.อาคารเอนกประสงค์

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ณ.วัดเทพาราม

25 เมษายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2565 ประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม หมู่บ้านละ 50 คน
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านผานกกก ณ.อาคารเอนกประสงค์
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ณ.วัดเทพาราม
25 เมษายน 2565

ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการ สร้างระบบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการ สร้างระบบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ควบคู่กับการร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และวันที่ 12 เมษายน 2565 อบต.โป่งแยง ได้จัดกิจกรรมโป่งแยงขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

12 เมษายน 2565

โครงการให้ความรู้สภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
23 กันยายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง ประจำปี ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบล ขับเคลื่อน นโยบายของภาครัฐด้านการท่องเที่ยวเป็นจุดเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนภายในพื้นที่ตำบลโป่งแยง การระดมความคิดเห็น และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลและนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แก่ บุคคลทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาได้ทุกสถานการณ์

18 มิถุนายน 2564

มอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ  บ้านพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เดินทางไปมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ “บ้านพอเพียง” ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักการสำคัญของโครงการคือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชนบทโดยชุมชนท้องถิ่น ที่นำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการนั้นเป็นการพัฒนาด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมโดยความมุ่งมั่นร่วมกัน อันทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นายแก้ว มอญอัฐ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงได้คัดเลือกบ้านของผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 10 หลัง และตั้งเป้าว่าจะขยายความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่นายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แนวทางต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะได้นำเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนางคำ จำปาศรี อายุ 75 ปี ผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำที่ได้รับความช่วยเหลือให้สัมภาษณ์ว่าตนรู้สึกตื้นตันใจและขอขอบคุณสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงที่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้ เนื่องจากที่ผ่านมาตนอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาโดยตลอด หลังจากได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ทำให้ตนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
07 มิถุนายน 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ และ ช่วงบ่าย ประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านบวกเต๋ย(ปางลุง)

11 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านบวกจั่น และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ

10 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านผานกกก

09 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านผานกกก

09 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านโป่งแยงนอก และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน

08 มีนาคม 2564

โครงการทำสบู่เหลวเพื่อป้องกันโรคCOVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดโครงการทำสบู่เหลวเพื่อป้องกันโรคCOVID-19 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาล้างมือ และเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา การล้างมือก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้การสวมหน้ากาก เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด

16 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง พน้อมใจกัน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day กัก เก็บ กวาด ขยะ สองข้างทางหลวงหมายเลข 1096,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก โครงการ Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมเพื่อร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ช่วยกันทำความสะอาด กวาดบ้าน กวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อช่วยกัน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานที่สำคัญๆในพื้นที่ รวมถึงถนนหนทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
3.วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงานรวมถึงบริเวณโดยรอบ และในชุมชน
3.2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสำนักงาน และในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3.3 เพื่อพัฒนาสำนักงาน ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของพนักงานและประชากร
3.4 เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม

4.เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงและประชาชนทั่วไป
ร่วมทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ถนน และบริเวณโดยรอบ

09 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (82 รายการ)