สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,114
เดือนที่แล้ว
2,413
ปีนี้
12,148
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
113,671
ไอพี ของคุณ
35.171.146.141
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ  บ้านพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เดินทางไปมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในโครงการ “บ้านพอเพียง” ประจำปี พ.ศ. 2564 หลักการสำคัญของโครงการคือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชนบทโดยชุมชนท้องถิ่น ที่นำไปสู่การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการนั้นเป็นการพัฒนาด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมโดยความมุ่งมั่นร่วมกัน อันทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นายแก้ว มอญอัฐ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงได้คัดเลือกบ้านของผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 10 หลัง และตั้งเป้าว่าจะขยายความช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะที่นายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แนวทางต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะได้นำเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนางคำ จำปาศรี อายุ 75 ปี ผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำที่ได้รับความช่วยเหลือให้สัมภาษณ์ว่าตนรู้สึกตื้นตันใจและขอขอบคุณสภาองค์กรชุมชนตำบลโป่งแยงและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงที่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้ เนื่องจากที่ผ่านมาตนอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาโดยตลอด หลังจากได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ทำให้ตนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
07 มิถุนายน 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ และ ช่วงบ่าย ประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านบวกเต๋ย(ปางลุง)

11 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านบวกจั่น และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ

10 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านผานกกก

09 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นใน วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านผานกกก

09 มีนาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆ เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลโป่งแยง โดย วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ช่วงเช้า ประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านโป่งแยงนอก และ ช่วงบ่าย ประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน

08 มีนาคม 2564

โครงการทำสบู่เหลวเพื่อป้องกันโรคCOVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดโครงการทำสบู่เหลวเพื่อป้องกันโรคCOVID-19 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาล้างมือ และเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา การล้างมือก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้การสวมหน้ากาก เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด

16 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง พน้อมใจกัน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day กัก เก็บ กวาด ขยะ สองข้างทางหลวงหมายเลข 1096,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องมลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก โครงการ Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมเพื่อร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ช่วยกันทำความสะอาด กวาดบ้าน กวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตราที่ 67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อช่วยกัน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานที่สำคัญๆในพื้นที่ รวมถึงถนนหนทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
3.วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงานรวมถึงบริเวณโดยรอบ และในชุมชน
3.2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสำนักงาน และในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3.3 เพื่อพัฒนาสำนักงาน ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของพนักงานและประชากร
3.4 เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม

4.เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงและประชาชนทั่วไป
ร่วมทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ถนน และบริเวณโดยรอบ

09 กุมภาพันธ์ 2564

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และท่านวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความรอบรู้รับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องในโอกาสการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ในอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะนักวิจัยแผนงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
19 สิงหาคม 2563

โครงการ ปลูก ไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ดำเนินการ "โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิเกล้เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการปลูกไม้ยืนตันเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณ พื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชญา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ ด้วย มี นาย นิคม เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และพนักงานเข้าร่วมในโครงการ และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย
23 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรองฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยงกัก กักกันควบคุมไว้สังเกต สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้อที่ระบาดต่อเนื่อง ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ไปทุกทวีปทั่วโลก จากรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 73 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD 19) อีกทั้งประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพทั้งใน ด้านป้องกัน ควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแยง จึงได้ประชุมและจัดการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกันควบคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้นที่ ระบาดต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. คณะทำงานในระดับตำบล ประกอบด้วย 1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หัวหน้าคณะทำงาน 1.2 กำนันตำบลโป่งแยง รองหัวหน้าคณะทำงาน 1.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.5 ประธาน อสม. ตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.6 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน คณะทำงาน 1.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งแยงใน คณะทำงานและเลขานุการ 1.8 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.นครพิงค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 1.9 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.คารารัศมี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

16 เมษายน 2563

งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 พฤศจิกายน 2562

สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน" ให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน คุณครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านแม่สาน้อย บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #กราบขอบพระคุณ องค์กร Friends International Thailand ที่จัดทำโครงการดีๆ Chidsafe Thailang ในพืนที่โป่งแยง เราในครั้งนี้ด้วยครับ

06 พฤศจิกายน 2562

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจำปี  2562  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 ตุลาคม 2562

โครงการเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการในการปฏิบัติตน  ประจำปี  2562  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (57 รายการ)