สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และท่านวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความรอบรู้รับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องในโอกาสการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ในอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะนักวิจัยแผนงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
19 สิงหาคม 2563

โครงการ ปลูก ไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ดำเนินการ "โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิเกล้เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการปลูกไม้ยืนตันเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณ พื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชญา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ ด้วย มี นาย นิคม เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และพนักงานเข้าร่วมในโครงการ และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย
23 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรองฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยงกัก กักกันควบคุมไว้สังเกต สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้อที่ระบาดต่อเนื่อง ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ไปทุกทวีปทั่วโลก จากรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 73 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD 19) อีกทั้งประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพทั้งใน ด้านป้องกัน ควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแยง จึงได้ประชุมและจัดการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกันควบคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้นที่ ระบาดต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. คณะทำงานในระดับตำบล ประกอบด้วย 1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หัวหน้าคณะทำงาน 1.2 กำนันตำบลโป่งแยง รองหัวหน้าคณะทำงาน 1.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.5 ประธาน อสม. ตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.6 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน คณะทำงาน 1.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งแยงใน คณะทำงานและเลขานุการ 1.8 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.นครพิงค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 1.9 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.คารารัศมี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

16 เมษายน 2563

งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 พฤศจิกายน 2562

สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน" ให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน คุณครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านแม่สาน้อย บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #กราบขอบพระคุณ องค์กร Friends International Thailand ที่จัดทำโครงการดีๆ Chidsafe Thailang ในพืนที่โป่งแยง เราในครั้งนี้ด้วยครับ

06 พฤศจิกายน 2562

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจำปี  2562  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 ตุลาคม 2562

โครงการเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการในการปฏิบัติตน  ประจำปี  2562  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 ตุลาคม 2562

ขอมอบประกาศนียบัตร ให้กับพนักงานที่ได้รับเชิดชูเกียรติด้านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตัวดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 ตุลาคม 2562

โครงการส่งเสริมนันทนาการชุมชนด้วยศิลปะการดนตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
18 กันยายน 2562

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
24 สิงหาคม 2562

ประกาศผล การประกวดภาพถ่าย โป่งแยงดินแดนในฝัน ประจำปี ๒๕๖๒,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
16 สิงหาคม 2562

ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการเพาะเห็ดนางรมฮังการี,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

อบต.โป่งแยงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการเพาะเห็ดนางรมฮังการี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทางเลือกอาชีพใหม่รวมทั้งการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลโป่งแยง กลุ่มสตรีแม่บ้าน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

14 สิงหาคม 2562

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมพลบริเวณลานจอตรถศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตามพระราชดำริฯ ตำบลแม่สา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

23 กรกฎาคม 2562

ประเพณีเข้าพรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ประเพณีเข้าพรรษา
สภาวัฒนธรรมตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเข้าพรรษเป็นประเพณีกำแก่รองชาติไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
มาจนถึงปัจจุบันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคำและคงให้เห็นถึงความลำคัญรองวันสำคัญทางศาสนา
ตำบลโป่งแยงถือประเพณีข้าพรรษาเป็นประเพณีตามวิถีพุทธที่พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญ โดน
รายละเอียดปลีกย่อยรองกิจกรรมตามประเพณีแตกต่างกันตามบริบทรองชุมรน อาทิเชนร่วมกันหล่อเทียน
พรรษาตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามพร้อมใจกันนำเทียนไปถวายวัดพื่อเป็นพุทธบูรารับฟังธรมรัดเกลาจิตใจ
ยังผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่งสงบสุขจะเห็นได้ว่ประเพณีรรษาเป็นประเพณีที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ให้คง
อยู่แต่ปัจจุบันกิจกรรมเหลำนี้เริ่มเลื่อนหายไปตามยุคสมัยวัฒนรรมตำบลโป่งแยง จึงจัดให้มิโครงการ
ส่งเสริมประพณีเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงสถานที่รักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณี
วัตถุประสงค์
21 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาลนา
22 พื่อส่งเลริมให้เยาวนและประชาชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคม
23 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชารนตำบลโป้งแยง
24 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาร่วมกัน ณ วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโปงแยง จำนวน 8 แห่ง

23 กรกฎาคม 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
#องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จะดำเนินการประชุมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตำบลโป่งแยง ระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลโป่งแยงให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

11 กรกฎาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (49 รายการ)