ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2566
2การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25661 ธ.ค. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2565
4แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256627 เม.ย. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล พ.ศ. 255 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.255527 เม.ย. 2565
6การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
7กาหนดจานวนวันลาและการมาทางานสายของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 25654 ต.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2564
9แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256630 ต.ค. 2563
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25632 เม.ย. 2563
11มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
12มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ส. 256213 พ.ค. 2562
13มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25613 ก.ค. 2561
14ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 256016 ส.ค. 2560
15ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 256016 ส.ค. 2560
16มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 256028 มิ.ย. 2560
17กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและประฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น18 ส.ค. 2557

1